Koeajoautojen luovutusta ja käyttöä koskevat säännöt

Nämä säännöt koskevat ajoneuvojen luovuttamista koeajotarkoitukseen median edustajille.

Sääntöjen tarkoitus on selkeyttää ajoneuvojen lainausta ja käyttöä koskevia hyviä yhteisiä käytäntöjä sekä ajoneuvoja lainaksi antaville yrityksille, että niitä lainaksi ottaville henkilöille.

Säännöt ovat Autotuojat ja -teollisuus ry:n, Autoalan Keskusliitto ry:n ja Auto- ja liikennetoimittajat ry:n hyväksymät.

1. Sovittava hyvissä ajoin

Ennen ajoneuvon noutoa sovitaan sen nouto- ja palautuspäivät sekä -kellonajat. Mitä aiemmin pyyntö koeajosta tehdään, sitä suuremmalla todennäköisyydellä se on mahdollista toteuttaa. Ajoneuvojen varauskalenteri on usein hyvin täynnä, joten sovittuja aikoja on ehdottomasti noudatettava. Mahdollisista muutoksista sovitaan ajoissa.

Ajoneuvoa lainaksi pyydettäessä on ilmoitettava sen käyttötarkoitus.

Rata- tai maastoajoon on aina pyydettävä erikseen lupa ajoneuvon lainaksiantajalta. Rata-ajon osalta sovitaan myös renkaiden kuluttamisen määrästä ja vakuutuksen mahdollisesti tavanomaista suuremmasta omavastuuosuudesta tai erillisen riskivakuutuksen ottamista.

Ennen ajoneuvon luovuttamista tarkistetaan lainaksiottajan henkilöllisyys ja ajo-oikeuden voimassaolo.

2. Polttoaine, pesuneste ja puhtaus

Ajoneuvo luovutetaan koeajoon puhtaana, täyteen tankattuna ja lasinpesunestesäiliöt vuodenaikaan sopivalla pesunesteseoksella täytettynä. Ajoneuvo palautetaan samassa kunnossa.

3. Ajoneuvon kunto ja mahdolliset vauriot

a) Ennen koeajoa

Ajoneuvon luovuttava liike huolehtii, että ajoneuvo on kunnossa ja varustukseltaan määräysten mukainen. Mahdollisista poikkeamista on aina ilmoitettava.

Luovuttaja ja lainaaja tarkastavat yhdessä ajoneuvoa noudettaessa sen kunnon silmämääräisesti, ja mahdolliset havaitut vauriot ilmoitetaan luovuttajalle. Havaitut vauriot on hyvä samalla myös valokuvata.

b) Koeajon aikana

Ajoneuvon lainaksiottajan on ilmoitettava kaikista koeajon aikana mahdollisesti syntyneistä vioista ja vaurioista lainaajalle välittömästi. Erityisesti silloin, jos ajoneuvo on vaurioitunut koeajon aikana niin, että sen korjaaminen ei onnistu lyhyen tarkistushuollon yhteydessä (esimerkiksi kolarivauriot), asiasta on vaurion tapahduttua ilmoitettava viipymättä lainaksiantajalle.

Kaikkien vaurioiden jatkokäsittelystä ja kustannusten korvauksista sovitaan ajoneuvoa palautettaessa.

Kolaritapauksissa ajoneuvon lainaksiottaja huolehtii tarvittavien vahinkoilmoitusten tekemisestä.

4. Vakuutukset

Koeajoon luovutettavassa ajoneuvossa on kolarin varalta ajoneuvovakuutus (täyskasko) tai muuten voimassa järjestely, jonka mukaan koeajajan henkilökohtainen vastuu on rajattu enintään kaskovakuutuksen kohtuulliseen omavastuusummaan. Vakuutusyhtiö voi kuitenkin vakuutusehtojen mukaan kieltäytyä vahingon korvaamisesta esimerkiksi tilanteissa, joissa vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella, tai ajoneuvon kuljettaja on vahingon tapahtumahetkellä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena. Tällöin kuljettaja on vastuussa vahingosta kokonaisuudessaan.

Omavastuun suuruus ilmenee ajoneuvon koeajoluvasta. Asia on varmistettava ennen ajoneuvon käyttöönottoa.

Kun ajoneuvo luovutetaan rata- tai maastoajoon, on varmistettava, että ajoneuvolla on rata- tai maastoajon kattava vakuutus. Vahingon sattuessa omavastuun maksaa ajoneuvon lainaksiottaja.

5. Ajoneuvon käyttö koeajon aikana

Ajoneuvoa ei saa käyttää tavanomaisesta liikennekäytöstä poikkeavalla tavalla. Lainaksiottaja sitoutuu huolehtimaan ajoneuvosta sen käyttöohjeiden mukaan.

Ajoneuvoa on käytettävä lakien ja asetusten mukaisesti. Ajoneuvon lainaksiottaja on henkilökohtaisesti vastuussa sille määrätyistä nopeusvalvonta- ja pysäköintivirhemaksuista laina-aikana.

Ajoneuvon kuljettaminen alkoholin tai muiden huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena on täysin kielletty (0,0 promillea).

Ajoneuvon lainaaminen edelleen kenellekään (edes oman perheen jäsenille tai muulle lähipiirille) on kielletty ilman sen omistavan liikkeen suostumusta.

Tupakointi ajoneuvossa on ehdottomasti kielletty. Eläinten kuljettamiseen on pyydettävä erikseen lupaa auton lainaksiantajalta.

6. Artikkelien laatiminen

Median edustaja ei sitoudu ajoneuvoa lainaamalla laatimaan mediasisältöä ajoneuvosta. Päätös mahdollisesta mediasisällöstä ja sen julkaisemisesta tehdään vain journalistisin periaattein. Kaikenlainen mediasisällön yhdistäminen ilmoitussopimuksiin on tekstimainontaa ja siis journalismin periaatteiden vastaista.

7. Koeajosääntöjen noudattamatta jättäminen

Allekirjoittamalla ajoneuvon käyttölupalomakkeen ajoneuvon lainaksiottaja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä.

Sääntöjen noudattamatta jättämisestä ilmoitetaan Auto- ja liikennetoimittajat ry:n jäsenten osalta yhdistyksen hallitukselle, joka voi ryhtyä tarpeelliseksi katsomiinsa jatkotoimiin. Lisäksi sääntöjen noudattamatta jättäminen voi tarkoittaa sitä, että kyseiselle henkilölle ei jatkossa luovuteta ajoneuvoja koeajoja varten.