Säännöt

Auto- ja liikennetoimittajat ry:n SÄÄNNÖT

 

1 §

Yhdistyksen nimi on Auto- ja liikennetoimittajat ry, ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen toimialueena on koko maa.

 

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia niiden toimittajien yhdyssiteenä, jotka käsittelevät moottori- ja ajoneuvoliikennettä, moottoriajoneuvoja sekä liikennekulttuuria aikakaus- ja sanomalehdissä, sähköisissä viestimissä tai vapaana toimittajana. Jäsenen tuottamien sisältöjen on oltava journalistisia, ja niillä on saavutettava merkittävä ja pitkäaikainen yleisö.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä jäsenistön toimialaa selventäviä esitelmä- ja koulutustilaisuuksia, harjoittamalla omaa julkaisu- ja kustannustoimintaa sekä pitämällä yhteyttä alan ulkomaisiin järjestöihin.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan testamentti- ym. lahjoituksia sekä panna toimeen asianomaisella luvalla rahankeräyksiä, arpajaisia, huvitilaisuuksia sekä omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Yhdistys voi jakaantua rekisteröimättömiin jaostoihin.

 

3 §

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hakemuksesta hyväksyä henkilö, joka toimii 2 §:n ensimmäisessä kappaleessa tarkoitetussa tehtävässä. 

Jäsenhakemus on tehtävä yhdistyksen hallitukselle kirjallisesti. Hallituksen on jäsentä hyväksyessään oltava yksimielinen. Hallitus päättää kunnia- ja ulkomaalaisjäsenten ottamisesta.

Jäsenistä pidetään erityistä jäsenluetteloa. Jäseneltä peritään yhdistyksen kevätkokouksen hyväksymä liittymis- ja jäsenmaksu. Jäsenkelpoisuus tarkistetaan vuosittain.

 

4 §

Jäsen, joka siirtyy pois 2 §:ssä tarkoitetuista tehtävistä, katsotaan hallituksen päätöksellä yhdistyksestä erotetuksi.

Yhdistyksen jäsen, joka ei kesäkuun loppuun mennessä ole maksanut jäsenmaksuaan, katsotaan eronneeksi hallituksen päätöksellä. Yhdistyksen jäsen, joka toimii vastoin yhdistyksen periaatteita tai jonka esiintyminen tai toiminta on ollut yhdistyksen tai jäsenkunnan arvoa alentavaa tai lainvastaista, voidaan erottaa hallituksen päätöksellä yhdistyksestä tai hallitus voi antaa hänelle huomautuksen. 

 

5 §

Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi jäsentä. Jäsenet pyritään valitsemaan niin, että vähintään yksi jäsen edustaa aikakauslehtien ja vähintään yksi sanomalehdistön tai sähköisten viestimien toiminta-aluetta.

Puheenjohtajan toimikausi on yksivuotinen. Puheenjohtaja voidaan valita tehtäväänsä enintään kolmeksi toimikaudeksi peräkkäin.

Hallituksen muiden jäsenten toimikausi on kolmivuotinen. Vuosittain on kaksi jäsentä erovuorossa. 

Sääntömuutoksen hyväksymisen jälkeiseen ensimmäiseen hallitukseen valitaan kuitenkin kaksi jäsentä yksivuotiskaudeksi, kaksi jäsentä kaksivuotiskaudeksi ja kaksi kolmivuotiskaudeksi. Hallituksen jäsenen erotessa valitaan hänen tilalleen uusi jäsen eronneen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Valinnan tekee yhdistyksen kokous. Puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet voidaan valita uudelleen, kun vuosi on kulunut edellisen toimikauden päättymisestä.

Hallitukseen älköön samanaikaisesti kuuluko kahta useampaa saman viestintävälineen palveluksessa olevaa henkilöä. Hallituksen jäsenen siirtyessä sellaisen viestintävälineen palvelukseen, jonka palveluksessa olevista henkilöistä yhdistyksen hallituksessa on jo kaksi, on siirtynyt jäsen samalla velvollinen eroamaan hallituksesta.

 

6 §

Hallitus valitsee keskuudestaan ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan sekä ottaa tehtävään yhdistyksen sihteerin ja rahastonhoitajan sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt ja määrää heille maksettavan palkkion. Hallituksella on oikeus asettaa erilaisia toimikuntia.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsumana ja on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja kahden jäsenen läsnä ollessa. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

 

7 §

Puheenjohtaja johtaa hallituksen kokouksia, avaa yhdistyksen kokoukset sekä hoitaa sääntöjen hänelle määräämät tehtävät ja valvoo, että yhdistyksen toiminnassa noudatetaan lakia.

Puheenjohtajan ollessa estyneenä hoitaa hänen tehtäviään ensimmäinen varapuheenjohtaja ja hänen ollessaan estyneenä toinen varapuheenjohtaja.

Sihteeri pitää kokouksista pöytäkirjaa, hoitaa kirjeenvaihdon ja jäsenluettelon sekä laatii yhdistyksen toimintakertomuksen. Rahastonhoitaja hoitaa yhdistyksen taloudenpitoon kuuluvat asiat ja kirjanpidon, kerää liittymis- ja jäsenmaksut sekä laatii tilikertomuksen.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin, ensimmäinen tai toinen varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa tai kaksi varapuheenjohtajaa yhdessä.

 

8 §

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit päätetään joulukuun 31. päivänä. Tilit ja hallituksen laatima vuosikertomus ja muut yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat on kolme viikkoa ennen sääntömääräistä kevätkokousta annettava yhdistyksen tilintarkastajille sääntöjen 9 §:ssä mainittua tarkoitusta varten.

 

9 §

Tilintarkastajien tulee viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta antaa hallitukselle kirjallinen, yhdistyksen kevätkokoukselle osoitettu kertomus yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta.

 

10 §

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidetään marras-joulukuun aikana ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

- todetaan syyskokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

- valitaan yhdistyksen hallitukselle puheenjohtaja

- valitaan hallitukseen erovuoroisten tilalle kaksi jäsentä

- valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet

- käsitellään toimintasuunnitelma ja talousarvio

- käsitellään jäsenten hallitukselle vähintään viikkoa ennen syyskokousta kirjallisesti tekemät esitykset ottaen huomioon yhdistyslain 24 § määräykset

- käsitellään muut hallituksen syyskokoukselle kokouskutsussa esittämät asiat

 

11 §

Yhdistyksen toinen sääntömääräinen kokous, kevätkokous, pidetään helmi-maaliskuun aikana, ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

- todetaan kevätkokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

- käsitellään toimintakertomus, tilikertomus ja kuullaan toiminnantarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille

- päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta

- päätetään hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksettavasta palkkiosta

- käsitellään jäsenten hallitukselle vähintään viikkoa ennen kevätkokousta kirjallisesti tekemät esitykset ottaen huomioon yhdistyslain 24. § määräykset

- käsitellään muut hallituksen kevätkokoukselle kokouskutsussa esittämät asiat.

 

12 §

Syys- ja kevätkokous kutsutaan koolle vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta lähetetyllä kirjeellä tai telekopio- tai sähköpostiviestillä jäsenen yhdistykselle ilmoittamaan osoitteeseen. Muista kokouksista on ilmoitettava jäsenille viikkoa ennen kokousta samalla tavalla.

 

13 §

Näiden sääntöjen muuttamista ja yhdistyksen purkamista tarkoittavat esitykset tulee käsitellä kahdessa perättäisessä, vähintään kahden viikon välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Tullakseen hyväksytyksi on sääntömuutoksen tai purkamispäätöksen saatava ensimmäisessä kokouksessa 3/4 äänten enemmistö ja toisessa kokouksessa yksinkertainen äänten enemmistö.

Yhdistyksen purkautuessa on sen omaisuus, sitten kun mahdolliset velat on maksettu ja muut sitoumukset täytetty, käytettävä yhdistyksen kokouksen määräämällä tavalla niiden tarkoitusperien hyväksi, jotka yhdistys on näiden sääntöjen puitteissa itselleen asettanut.

 

14 §

Muissa kuin sääntöjen yksilöimissä asioissa noudatetaan yhdistyksen toiminnassa yhdistyslakia.

AuLin jäsenmaksut 2023

Liittymismaksu 100 euroa. Jäsenmaksu 50 euroa.